ما 0 مقاله کاربردی برای شما داریم...

دانلود مقاله در مورد ساختمان داده

leranmodir 0 دیدگاه

تعریف : ساختمان داده، کلاسی است که جهت سازماندهی داده ها مورد استفاده قرار می گیرد و از عملیات مختلف قابل اجرا بر روی این داده ها، پشتیبانی می نماید.
هر چند ساختمان داده هایی مانند آرایه و لیست، برای دسترسی مستقیم به داده ها در زمانیکه با حجم زیادی از داده ها سر و کار داریم بسیار مفید هستند، این ساختمان داده ها برای جستجو درون داده ها، از بهینگی کمتری برخوردارند. در قسمت سوم، به بررسی ساختمان داده درخت جستجوی دودویی (Binary Search Tree) می پردازیم که روشی مناسب و بهینه برای جستجوی داده های موجود در یک مجموعه است.
اگرچه استفاده از درخت جستجوی دودویی باعث کاهش زمان جستجو می شود، اما دارای نواقص و کاستی هایی نیز می باشد. در قسمت چهارم، به بررسی SkipList ها می پردازیم که ترکیبی از درختهای دودویی و لیست های پیوندی (Linked List) است.
هنگامیکه با یک مسئله برنامه نویسی مواجه می شویم، اغلب برنامه نویسان و طراحان نرم افزار به دنبال پیدا کردن و طراحی الگوریتمی هستند تا بتوانند بواسطه آن کارآیی برنامه خود را افزایش داده و نیازهای کاربر را به بهترین شکل ممکن برآورده نمایند.

ادامه خواندن

دانلود مقاله در مورد لگاریتم

leranmodir 0 دیدگاه

لگاریتم
انگیز ه ساخت لگاریتم، داشتن وارون تابع توان است.ٔبرای نمونه، توان سوم ۲ ،۸ است
ه ۲ ،۳ میشود.ٔمفهوم امروزی
پای در ۸ لگاریتم پس ۲۳ٔ= ۲ٔ× ۲ٔ× ۲ٔ= ۸ چون
لگاریتم در نتیجه کارهای اویلر در قرن ۱۸ میالدی توسعه یافته است.ٔاویلر نخستین
.کسی بود که مفهوم لگاریتم را به مفهوم تابع نمایی پیوند داد

ادامه خواندن