ما 0 مقاله کاربردی برای شما داریم...

دانلود مقاله در مورد لگاریتم

leranmodir 0 دیدگاه

لگاریتم
انگیز ه ساخت لگاریتم، داشتن وارون تابع توان است.ٔبرای نمونه، توان سوم ۲ ،۸ است
ه ۲ ،۳ میشود.ٔمفهوم امروزی
پای در ۸ لگاریتم پس ۲۳ٔ= ۲ٔ× ۲ٔ× ۲ٔ= ۸ چون
لگاریتم در نتیجه کارهای اویلر در قرن ۱۸ میالدی توسعه یافته است.ٔاویلر نخستین
.کسی بود که مفهوم لگاریتم را به مفهوم تابع نمایی پیوند داد

ادامه خواندن